Polityka Prywatności Omnilogy Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych jest Firma OMNILOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Prusa 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr: 0000576428, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 7010507655.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz demo, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, posiada konto na naszej stronie lub przesyła do usługodawcy za pośrednictwem naszej strony internetowej informacje zawierające dane osobowe, to przechowujemy dane użytkowników takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail – kontakt@omnilogy.pl.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ:

-zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

-zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

-w zakresie i celu administrowania naszą stroną internetową i biznesem oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom,

-w zakresie i celu personalizowania naszej strony internetowej dla użytkowników oraz umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej,

-w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter, webinar lub wypełnił formularz kontaktowy,

-w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

-w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych użytkowników po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do przechowywania danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy lub usługi, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (do momentu przedawnienia roszczeń), lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

TRANSFER DANYCH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, może nastąpić wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez podmioty działające poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

Należy zaznaczyć, że państwa trzecie mogą nie zapewniać odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z powszechnie przepisów obowiązujących w Polsce, w szczególności z przepisów RODO. W związku z tym podejmujemy niezbędne wysiłki, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zawierając z odbiorcami danych porozumienia, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydawanych przez Komisję Europejską. Jednak w niektórych przypadkach, w których nie jest możliwe zwarcie standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że może zdarzyć się sytuacja, w której nie zapewnimy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony danych. W takim przypadku zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotowi zlokalizowanemu w państwie trzecim jest niezbędna, gdyż istnieje potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO.

Użytkownik oświadcza, że zgadza się na przekazywanie danych osobowych za zasadach opisanych w niniejszym postanowieniu.

PLIKI COOKIES

Z mechanizmu cookies korzystają nasze witryny https://omnilogy.pl. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Monitoring informacji o użytkownikach wykonujemy korzystając z narzędzi firm trzecich, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Omnilogy Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;.

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy m.in. Google LLC. (np. Google Analytics). Narzędzia Google są stosowane na naszej stronie, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, poprawić użyteczność strony internetowej, analizować korzystanie ze strony internetowej, administrować stroną internetową, zarządzać witryną, zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej oraz personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, umieszczone na stronach Serwisu.